Tá Taighdeoir Iardhochtúireachta á fhostú againn

Taighdeoir Iardhochtúireachta i Met Éireann

Tá Met Éireann, rannán líne den Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, ag lorg léirithe spéise i gcomhaltacht taighde, a thosóidh chomh luath agus is féidir. Seo a leanas cur síos ar an ról atá le hearcú.

Taighdeoir Iardhochtúireachta – Tacaíocht Taighde agus Infrastruchtúir do Líonra Breathnaithe Taise Ithreach na hÉireann (ISMON) Nuabhunaithe. (Conradh Téarma Seasta)

Tá sé mar aidhm ag ardán breathnóireachta fadtéarmach ISMON cur go mór lenár dtuiscint ar an timthriall uisce in Éirinn. Feabhsóidh faisnéis chruinn ar dhálaí taise ithreach ó ISMON tuilleadh réamh-mheastacháin aimsire gearrthéarmacha agus meántéarmacha. Tiocfaidh an fhaireachán agus an samhaltú sin, agus na córais chomhairleacha agus tacaíochta cinntí gaolmhara (DSS) ag éirí níos tábhachtaí do raon leathan d’fheidhmchláir fhíorshaolacha, amhail cáilíocht ithreach agus uisce a chosaint, astaíochtaí gás ceaptha teasa san fheirmeoireacht agus san fhoraoiseacht a mhaolú, ag cinntiú táirgeadh barrmhaith féir agus barr, bainistíocht agus réamhaisnéis riosca tuilte agus dóiteáin foraoise.

Tá Met Éireann ag lorg Taighdeoir Iardhochtúireachta le tacar scileanna eolaíochta agus teicniúla a oibreoidh le comhghleacaithe i Met Éireann (Breathnuithe, Bunachar Sonraí, Aonad Meitéareolaíochta Talmhaíochta srl.) agus eagraíochtaí comhpháirtíochta ISMON chun a chinntiú go mbunófar líonra breathnadóireachta taise ithreach na hÉireann. Rachaidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis/léi i dteagmháil freisin le príomhpháirtithe leasmhara maidir le seachadadh cuspóirí.

Roinn Fhostaíochta/Údaráis

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (Met Éireann).

Earcaíocht
Tá An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (Met Éireann) ag earcú do na postanna seo faoin gCeadúnas Earcaíochta eisithe ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CCSP) agus de réir Cód Cleachtais an CCSP.

Roinn Fhostaíochta/Suíomh an Údaráis
www.met.ie

Suíomh
Beidh na réamhaisnéiseoirí lonnaithe i gCeanncheathrú Met Éireann, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9. Nuair is féidir, féadfar na hiarrthóirí rathúla a údarú chun obair i bpáirt go cianda, de réir bheartais cheadaithe an rialtais maidir le freastal ar an láthair oibre.

Iarratais

Cliceáil anseo chun an fhoirm iarratais a íoslódáil

Ba cheart d’iarratasóirí iarratais atá curtha i gcrích a sheoladh chuig recruitment@met.ie
Tabhair faoi deara: ní bheidh ach iarratais atá curtha isteach ar an bhfoirm iarratais oifigiúil curtha san áireamh.

Eolas

Ráiteas Príobháideachta

Dáta Fógraíochta
28/11/2023

Dáta Deiridh d’Iarratais
19/12/2023 ag a 5i.n