Straitéis

Is rannán líne é Met Éireann den Roinn Tithíochta, Rialtais Áitúil agus Oidhreachta. Cliceáil ar an íomhá thíos chun an Ráiteas Straitéise is déanaí dá chuid a fheiceáil.

 

 

 

 

 

 

 

 

Plean Straitéiseach Met Éireann 2017-2027

Chuir Met Éireann críoch ar na mallaibh lena straitéis 10 mbliana ‘Ag Ullmhú Éireann don Aimsir agus don Aeráid’ – ina ndírítear ar chabhrú le sochaí na hÉireann a bheith ullamh le haghaidh rioscaí maidir le haimsir agus aeráid, agus a bheith in ann freagairt dóibh.


Cliceáil ar an íomhá chun an tuarascáil a íoslódáil agus a fheiceáil i bhformáid PDF

Tá an straitéis bunaithe ar 6 sprioc:

  1. Aistriú go seirbhísí atá bunaithe ar thionchar;
  2. Seirbhísí aeráide feabhsaithe a sholáthar;
  3. Seirbhís nua réamhaisnéise do thuilte mar thacaíocht don OPW;
  4. Glór éifeachtach údarásach a chur ar fáil i ndáil le meitéareolaíocht in Éirinn;
  5. Sainfhórsa oibre proifisiúnta a chothabháil;
  6. Tacú le bonneagar meitéareolaíochta Éireann agus le timpeallacht fiontraíochta le haghaidh sheirbhísí aimsire agus aeráide.

Ós é Met Éireann Seirbhís Mheitéareolaíochta na hÉireann, is é is bonn leis an straitéis seo ná ról lárnach Met Éireann, cabhrú leis an tsochaí chun beatha agus maoin a chosaint, agus tá an straitéis dírithe freisin ar thacú le teacht aniar eacnamaíochta agus comhshaoil, agus ar fholláine na sochaí i gcoitinne a chur chun cinn.