Research Call 2021 (Closed)

Iarratas taighde iomaíoch ar thograí is ea Iarratas Taighde Met Éireann 2021, atá oscailte do gach Institiúid Ardoideachais in Éirinn. Tá spéis ar leith ag dhá ábhar taighde agus déantar cur síos orthu thíos. Maidir le gach topaic, tá Met Éireann ag lorg foireann de mhac léinn PhD amháin ar a laghad faoi mhaoirsiú taighdeora bunaithe chun Tionscadal 4 bliana a dhéanamh. Leithdháileadh buiséad uasta € 600k in aghaidh an Tionscadail.

Iarratas ar Thaighde Met Éireann 2021 – Topaic #1: Togra um Shamhaltú Aeráide 

Samhaltú EC-Earth de chóras Atmaisféar an Aigéin Atlantaigh Thuaidh a fheabhsú

Tá tionchar an-mhór ag  chóras Atmaisféar an Aigéin Atlantaigh Thuaidh ar aeráid na hÉireann.

Tá tionchar an-mhór ag aeráid na hÉireann ar thionchar chóras Atmaisféar an Aigéin Atlantaigh Thuaidh. Spreagann éagsúlachtaí i modhanna mórscála inathraitheachta atmaisféaraigh mar Oscillation an Atlantaigh Thuaidh (NAO) inathraitheacht aeráide in iarthuaisceart na hEorpa. Tá ról ríthábhachtach ag an Aigéan Atlantach freisin maidir le tionchar a imirt ar aeráid na hÉireann. Iompraíonn an Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) méideanna móra uisce chuig na poil, rud a bhíonn tionchar láidir aige ar aeráid an Atlantaigh Thuaidh agus na hEorpa.

Is é príomhaidhm an Tionscadail seo ionadaíocht chóras Atmaisféar an Aigéin Atlantaigh Thuaidh i múnla chórais CE-Domhan na Cruinne a imscrúdú agus a fheabhsú. Forbraíonn cuibhreannas ar fud na hEorpa EC-Earth agus tá sé ailínithe go dlúth le córas réamhaisnéise séasúrach ECMWF, ina bhfuil samhail atmaisféarach IFS in éineacht le samhail aigéin NEMO. Cuirfidh an Tionscadal seo le forbairt leanúnach EC-Earth, go háirithe an chéad leagan eile den tsamhail, EC-Earth v4.

Tá sé beartaithe go díreoidh an obair sa réimse seo ar cheann amháin nó níos mó de na topaic seo a leanas:

 • Ionadaíocht EC-Earth ar an AMOC ó 1850 go dtí an lá inniu;
 • Ionadaíocht EC-Earth ar fhuarú dromchla san Atlantach Thuaidh ó 1850 go dtí an lá inniu;
 • Samhaltú EC-Earth den AMOC a fheabhsú, a bhféadfadh go n-áireofaí feabhas a chur ar ionadaíocht an mhúnla ar Bhileog Oighir na Graonlainne, próisis oighir farraige, agus idirghníomhaíochtaí aeir-farraige;
 • Tástálacha samhail ardtaifigh chun imscrúdú a dhéanamh ar thionchar níos mó próiseas atmaisféarach agus aigéanach ar scála beag a réiteach;
 • Tionchar na bhfeabhsuithe ar mhúnla CE-Cruinne ar aeráid na hÉireann a shamhaltú;
 • Aschur EC-Earth v4 a ísliú go dtí an tAtlantach Thuaidh agus go hÉirinn ag baint úsáide as réimse samhlacha aeráide réigiúnacha.

Tá sé beartaithe freisin go rachaidh an t-iarratasóir rathúil i dteagmháil go dlúth le cuibhreannas CE-na Cruinne agus go mbunóidh sé naisc leis na grúpaí oibre ábhartha CE-Cruinne sna príomhréimsí a shainaithnítear anseo.

Cé gurb é croí-obair theicniúil an Tionscadail rannchuidiú le forbairt na samhla CE-Cruinne, meastar gurb é an príomh-aschur taighde eolaíoch i bhfoirm foilsithe agus cur i láthair piarmheasúnaithe ag comhdhálacha eolaíochta. Beidh cumarsáid éifeachtach faoi thorthaí an Tionscadail ina chuid riachtanach freisin, mar tá an cumas aige seo suim mhór phoiblí agus na meán a mhealladh.

Cuirfidh Met Éireann maoiniú ar fáil ar bhonn lánroghnach do Dheontaí ar na téarmaí agus faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha amach i dTéarmaí agus Coinníollacha Glao Taighde Met Éireann 2021 chun tabhairt faoi Thionscadal ar feadh 4 bliana ar a mhéad agus le buiséad uasta de €600k.

Iarratas Taighde Met Éireann 2021 – Topaic #2: Tionscadal Cúplála Múnla 

Córas samhail atmaisféar-tonn-aigéin lánchúpláilte a fhorbairt d’Éirinn

Mar náisiún oileáin ina chónaíonn de dhaoine laistigh de 5 ciliméadar ón gcósta, tá réamhaisnéisí aimsire cósta cruinn ríthábhachtach do shábháilteacht an phobail (e.g. i dtéarmaí réamhaisnéisí gaoithe agus tonnta, tuilte cósta agus réamhaisnéisí borrtha). I gcomhthéacs an athraithe aeráide, tá na tionchair mhéadaithe a bhfuil súil leo a bheidh ag imeachtaí aimsire drochaimsire agus leanúint de staidéir mheasúnaithe acmhainní amach ón gcósta ag brath ar mhéadú ar cruinneas réamhaisnéise paraiméadar gar-dhromchla (e.g. sreabháin, deascadh, gaotha).

Tá samhail atmaisféar-tonn-aigéin lánchúpláilte ríthábhachtach i bhforbairtí den sórt sin agus is é aidhm an Tionscadail seo samhail cúpláilte tonn-aigéin aigéin a thógáil bunaithe ar an bhfréamhshamhail arna chómhaoiniú ag SEAI, Institiúid na Mara agus Met Éireann. Beifear ag súil go ndéanfaidh meastóireachtaí agus fíorú críochnúil an córas réamhoibríochtúil d’Éirinn. Éileoidh an taighde seo tástáil agus meastóireacht fhorleathan d’fhonn stóinseacht an chórais a chinntiú go heolaíoch agus go teicniúil.

Cuirfear aschuir thionscadal taighde maoinithe SEAI, Institiúid na Mara agus Met Éireann chun fréamhshamhla samhail cúpláilte tonn-aigéin a fhorbairt a chur ar fáil go hiomlán don fhoireann taighde. Meastar go mbeidh idirchaidreamh dlúth ag an iarratasóir rathúil leis an bhfoireann taighde Tuair Aimsire Uimhriúil de chuid Met Éireann.

I measc cuid den obair a bhfuiltear ag súil leis ón Tionscadal taighde seo chun feabhsuithe soiléire a dhéanamh ar mhúnla HARMONIE-AROME d’Éirinn tá:

 • Tástáil fhorleathan ar an gcóras cúpláilte thar gach séasúir agus ar raon leathan cás-staidéir lena n-áirítear stoirmeacha geimhridh, ceo farraige agus aimsir ardtionchair eile;
 • Tiúnadh paraiméadair i bparametrisations fisice dromchla agus aeir uachtair;
 • An córas a chur ar siúl go réamhoibríochtúil nó i r-shraith;
 • Rannpháirtíocht i gcomhoibriú idirnáisiúnta (e.g. cuibhreannais HIRLAM agus ACCORD);
 • Earraí eolaíochta agus cáipéisíocht chuimsitheach a fhoilsiú.

Cé go gcuirfidh sé le forbairt mhúnla HARMONIE-AROME sna príomhréimsí a shainaithneofar mar chroí-obair theicniúil an Tionscadail, meastar gurb é an príomh-aschur taighde eolaíoch ar ardchaighdeán mar thoradh ar an ionchur seo i bhfoirm foilseachán piar-athbhreithnithe chomh maith le cur i láthair ag comhdhálacha eolaíochta. Beidh cumarsáid éifeachtach thorthaí an tionscadail ina chuid riachtanach freisin, mar tá an cumas aige seo suim mhór phoiblí agus na meán a mhealladh.

Cuirfidh Met Éireann maoiniú ar fáil ar bhonn lánroghnach do Dheontaí ar na téarmaí agus faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha amach i dTéarmaí agus Coinníollacha Iarratas Taighde Met Éireann 2021 chun tabhairt faoi Thionscadal ar feadh 4 bliana ar a mhéad agus le huaschostas de €600k.

Clár Taighde Aimsire agus Aeráide Met Éireann

Ag deireadh 2017, sheol Met Éireann a straitéis 10 mbliana “Éire a Ullmhú i dtéarmaí Aeráide agus Aimsire”. Laistigh den straitéis, sainaithnítear na sé aidhm straitéiseacha seo a leanas:

 • Tacaíocht a fheabhsú do chinnteoireacht bunaithe ar thionchar d’imeachtaí aimsire;
 • Seirbhísí faisnéise aeráide a sholáthar a chuireann sábháilteacht saoránach chun cinn agus a thacaíonn le hathléimneacht eacnamaíoch agus chomhshaoil;
 • Seirbhís náisiúnta réamhaisnéise tuile náisiúnta a sholáthar;
 • Leanúint ar aghaidh ag soláthar guth údarásach éifeachtach ar meitéareolaíocht in Éirinn;
 • Fórsa saothair gairmiúil a chothabháil agus tacú leis;
 • Bonneagar meitéareolaíoch comhtháite nua-aimseartha a threorú agus tacú le timpeallacht fiontraíochta do sheirbhísí aimsire agus aeráide.

Tá maoiniú taighde, príomhchuid de straitéis 10 mbliana Met Éireann, á thiomáint ag Clár Tiomantais an Rialtais, lena n-áirítear infheistíochtaí a theastaíonn chun tacú le clár taighde atá dírithe ar aghaidh a thabhairt ar dhúshláin shochaíocha an athraithe aeráide agus na haimsire crua i ndomhan atá ag éirí níos te.

Tá Clár Taighde Aimsire agus Aeráide Met Éireann mar bhonn agus taca leis an saineolas agus an t-eolas atá riachtanach chun seachadadh agus feabhsú leanúnach na gcumas tuartha náisiúnta i réimsí na haimsire, na haeráide agus na hidreolaíochta a chumasú agus chun a chinntiú, go háirithe i gcomhthéacs na haeráide, go soláthraíonn aschuir taighde an fhianaise agus uirlisí is gá chun beartas an rialtais a threorú.

Is é misean an Chláir um Thaighde Aimsire agus Aeráide Met Éireann cur le forbairt na hacmhainne náisiúnta agus aghaidh a thabhairt ar phríomhcheisteanna eolaíochta mar fhreagairt ar na dúshláin agus na deiseanna atá roimh Éirinn ó dhearcadh aimsire agus ó thaobh aeráide atá ag athrú.

Tá Iarratas Taighde Met Éireann 2021 go háirithe dírithe ar acmhainn samhaltú náisiúnta a mhéadú (e.g. samhaltú aeráide) agus cur le feabhsúcháin inár dtuiscint ar athrú aeráide agus a thionchair agus le réamhaisnéisí aimsire ar ardchaighdeán a sholáthar d’úsáideoirí agus d’earnálacha lárnacha.

Cuireann Met Éireann fáilte roimh thaighde de mheon na héagsúlachta, na cuimsitheachta, an chomhair, an chomhchruthú, an chomhoibrithe, na sonraí oscailte agus na ildisciplíneachta.

Iarratas Taighde Met Éireann 2021 – Ceanglas 

Iarrfar ar an óst-eagraíocht mac léinn PhD a fhostú chun oiliúint a fháil / saineolas a fháil ar theicnící samhaltaithe agus taighde a dhéanamh leis an bhfoireann taighde atá beartaithe le linn an Tionscadail. Iarrfar ar bhall amháin ar a laghad d’fhoireann na heagraíochta ósta (ní gá gurb é an t-iarratasóir é) maoirseacht an mhic léinn PhD a sholáthar. Teastaíonn comhoibriú le príomh-shaineolaithe idirnáisiúnta.

Iarratas ar Thaighde Met Éireann 2021 – Buiséad Measta (in aghaidh na bliana, in aghaidh an Tionscadail) 

Taighdeoir Bunaithe (earcaíocht + taighde earraí inchaite) €100k

Taighdeoir PhD (stipinn + táillí + taighde earraí inchaite) €30k

Inchaite taighde eile (e.g. am ríomhaireachta) €20k

Iomlán €150k 

Iarratas Taighde Met Éireann 2021 – Struchtúr Rialachais

Chun a chinntiú go gcuirtear gach Tionscadal i bhfeidhm de réir an chleachtais is fearr, bunófar coistí stiúrthóirí saineolaithe. Roimhe seo, bunófar boird meastóireachta Tionscadail chun na tograí taighde is iomchuí a roghnú.

Glao Taighde Met Éireann 2021 – amlínte Tionscadail Táscacha

Is iad seo a leanas amlínte táscacha Iarratais Taighde Met Éireann 2021:

 

Q3 2021 Iarratas Taighde Foilsithe 2021

Q3 2021 Moltaí a mheas

Q4 2021 Conarthaí dámhachtana

Q1 2022 Déanann iarratasóirí rathúla baill foirne a fhostú agus Tionscadail a thosú

2022 – 2025 Tionscadail ar siúl

Q4 2025 Tionscadail curtha ar fáil

Dátaí 

 • Iarratas oscailte: Déardaoin 16ú Meáin Fómhair 2021.
 • Spriocdháta iarratais: Aoine 22ú Deiridh Fómhar 2021 ag 17:00.
 • Cuirfidh an córas cosc ar iarratas a chur isteach tar éis an spriocdháta.
 • Ag súil leis na torthaí do: Nollaig 2021.

Ardán aighneachta

Úsáid ardán deontais Met Éireann le d’iarratas a chur isteach (is fearr le Edge, Firefox nó Chrome), ag leanúint na dtreoracha atá ann: https://meteireann.grantplatform.com/.

Téarmaí agus Coinníollacha 

Léigh ár dTéarmaí & Coinníollacha sula gcuirfidh tú d’iarratas isteach.

Próiseas achomhairc

Tá próiseas achomhairc Chlár Iarratais Taighde Met Éireann ar fáil anseo.

Cód iompair na n-athbhreithnitheoirí

Tá cód iompair athbhreithnitheoirí Chlár Iarratais Taighde Met Éireann ar fáil anseo.

Tacaíocht

Má tá aon cheist agat faoin bpróiseas iarratais, téigh i dteagmháil le do thoil le hOifig Maoinithe Taighde Met Éireann trí ríomhphost chuig researchfunding@met.ie.