Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Tuarascálacha Dlí

Tá an fhoirm iarratais le haghaidh Réamhaisneisí Dlíthiúla Aimsire ar fáil anseo

Cuireann Met Éireann tuarascálacha meitéareolaíochta ar fáil do na gairmeacha dlí, árachais agus innealtóireachta agus d’fhiosraitheoirí príobháideacha. Déanann ár Meitéareolaí anailís agus léirmhíniú cúramach ar fhaisnéis mhionsonraithe aimsire a bhaintear as sonraí cartlainne.

Is samplaí iad seo leanas de shonraí as an gcartlann:

 • Cairteacha Sionoptacha don uair
 • Cairteacha 6 huaire ón Atlantach Thuaidh
 • Gaotha leibhéal uachtair
 • Íomhánna Radair
 • Pictiúir shatailíte
 • Léarscáileanna buillí tintrí
 • Sonraí Aeráide

SEIRBHÍSÍ MET ÉIREANN DON EARNÁIL DLÍ

Tuairiscí Aimsire
Cuireann Met Éireann tuairiscí aimsire ar fáil do na gairmeacha dlí, árachais agus innealtóireachta nó ó iarratais phríobháideacha. Soláthraíonn Meitéareolaí proifisiúnta an tuairisc, Meitéareolaí a dhéanann iniúchadh ar gach eolas ábhartha agus a thugann a dhearcadh féin ar an aimsir iarbhír. Ní mór iarratais dá leithéid a chur isteach tríd an bpost chuig Iarratais Aeráide, Met Éireann, Cnoc Ghlas Naíon, Baile Átha Cliath 9.

Agaí Freagartha:
Go hidéalach, cuirtear tuairiscí ar fáil laistigh de 2 sheachtain oibre ó fháil an iarratais. Thairis sin, féadann éileamh ar thuairiscí bheith an-athraitheach agus d’fhéadfadh go mairfeadh sé 3 nó 4 seachtaine.
Iarratais Phráinneacha:

Is féidir iarratais phráinneacha a sholáthar de ghnáth laistigh de dhá lá oibre i ndiaidh íocaíochta den fhormhuirear 50% .

Muirir:
Tugtar tuairiscí meitéareolaithe faoi théarmaí “Ráiteas Met Éireann ar Fheidhmeanna Seirbhíse don Phobal” agus tá muirear* ag baint leo atá mar chostas sholáthar na seirbhíse seo. Tá an muirear bunaithe ar an líon uaireanta an chloig a ghlacann sé an tuairisc a sholáthar le híoslíon de 1 uair. Do thuairisc a chlúdaíonn áit amháin ar feadh lae, tá an t-íos-mhuirear i gceist.

Muirir reatha ar fáil anseo.

Cé íocfaidh na muirir:
Tá an duine/an chuideachta a lorgaíonn an tuairisc nó an freastal ar chúirt faoi cheangal costas a íoc agus ní mór an costas seo a íoc go pras ar fháil an tsonraisc. Ní aon bhaint ag an úsáid a bhaintear as an tuairisc ná ag an bhféidearthacht nó cathain/conas a íocfar an duine aonair/cuideachta faoi dheireadh leis an gceanglas seo.

Rúndacht:
Déileálann Met Éireann le gach iarratas do thuairiscí a thagann isteach ar bhonn rúnda. Tarlaíonn uaireanta go ndéanann an dá pháirtí atá bainteach le cás a tháinig chun cinn de bharr an eachtra chéanna tuairisc a lorg. Sa chás seo, cuirfear na tuairiscí ábhartha ar fáil gan tagairt don dá pháirtí. Tá aon duine/cuideachta atá ag lorg go mbeadh Meitéareolaí Met Éireann ag freastal ar chúirt nó bheith ar fhuireachas freastail faoi cheangal díreach na muirir bhainteacha a íoc. Is socrú é seo a dhéantar go díreach le Met Éireann agus tá an íocaíocht dlite gan tagairt do thoradh nó amscála an cháis.

LÁITHRIS CHÚIRTE

Cuireann Met Éireann na céadta tuairisc Meitéareolaíoch ar fáil gach bliain. Nuair a thosaítear ar chásanna cúirte, d’fhéadfadh go dtiocfadh an cheist chun solais maidir le Meitéareolaí bheith i láthair sa chúirt. Tá láithris chúirte am-íditheach agus d’fhéadfadh go dtarlódh dá bharr, fiú i gcás nach bhfuil ach líon beag i gceist, brú mór a bheith ar infhaighteacht Mheitéareolaithe agus bac a chur orainn obair thábhachtach eile a dhéanamh. Dá bharr sin, iarraimid ar ár gcustaiméirí machnamh a dhéanamh ar seo a leanas fad agus a bhíonn siad ag smaoineamh ar an ngá go bhfreastalódh Meitéareolaí ar an gcúirt.

 • An bhfuil an aimsir conspóideach?
  Tá sé feicthe againne thar blianta fada nach bhfuil an tuairisc aimsire go hiondúil ina hábhar conspóideach. Déantar tuairiscí aimsire a chomhaontú de ghnáth idir páirtithe ach tarlaíonn seo uaireanta i ndiaidh don Mheitéareolaí taisteal chuig an gcúirt nó roinnt oibre ullmhúcháin a dhéanamh. Fiú nuair a ghlaoitear ar ár Meitéareolaí chun fianaise a thabhairt, ní bhíonn i gceist anseo go minic ach ábhair na tuairisce a athrá agus a dheimhniú, uaireanta bíonn gá le mionsaothrú beag nó tuairim bhreise agus ní bhíonn ceistiú maidir le hábhair na tuairisce i gceist ach go hannamh. Tathantaímid ar gach páirtí iarracht a dhéanamh aontú ar an tuairisc aimsire, nuair is féidir, roimh iarraidh ar Mheitéareolaí réamhobair a dhéanamh nó dul chuig an gcúirt féin.
 • Lóistíocht an Mheitéareolaí don láithreas cúirte:
  Chun láithreas cúirte féideartha a dhéanamh chomh héifeachtach agus is féidir, agus chun muirir a íoslaghdú, cuirimid na roghanna seo a leanas ar fáil:Réamhfholáireamh. Tugann seo le fios dúinn go bhféadfadh go mbeadh gá le láithreas cúirt ar dháta ar leith amach anseo. Tugann sé an deis dúinn pleanáil. Níl aon réamhobair ná muirear i gceist.Fuireachas. Má chuirtear Meitéareolaí ar fuireachas do dháta ar leith nó raon dátaí, ciallaíonn seo go mbeadh ar an Meitéareolaí athbhreithniú a dhéanamh ar an tuairisc aimsire agus dul i dtaithí ar an aimsir a bhí ann sa tréimhse ábhartha. Bíonn sé/sí ar fáil dul chun na cúirte ansin i ndiaidh cur in iúl dóibh 1 uair an chloig roimh ré. An muirear atá ann don fhuireachas ná leath an ráta láithris. An t-íosmhuirear* atá ann ná leathlá agus cruthaítear muirir ar bhonn bloc leath-leath. Mura ndéantar fuireachas a chur ar ceal roimh 1p.m., gearrfar muirear don tráthnóna chomh maith. Má chuirtear fuireachas ar ceal sula dtagann an lá, beidh an t-íosmhuirear de leathlá i bhfeidhm chun réamhobair agus briseadh oibre a chlúdach.Láithreas féin. Seo nuair a iarrtar ar Mheitéareolaí taisteal chuig an gcúirt. Bíonn muirir* i bhfeidhm i mbloic leathlaethanta, le haga taistil san áireamh. Má chuirtear láithreas ar ceal 5 lá roimh ré (i.e. láithreas curtha ar ceal an Aoine roimh ré) ní ghearrfar aon mhuirear. Má chuirtear ar ceal é níos déanaí ná 5 lá, gearrfar muirear fuireachais leathlae.
 • Cé a bheidh i láthair?
  I gcásanna áirithe, iarrtar orainn an Meitéareolaí ainmnithe céanna a sholáthar is a rinne an tuairisc. Tá seans go mbeadh seo indéanta ach uaireanta eile bheadh seo deacair nó dodhéanta. Ag cur an méid ama san áireamh a bheadh ag teastáil le go dtiocfadh cás chun na cúirte, is minic a tharlaíonn go mbíonn údar na tuairisce tar éis bogadh go háit eile nó dul ar scor. Nuair a thuigtear an dáta, féadaimid ainm an Mheitéareolaí a bheidh ag freastal air a chur ar fáil. B’fhearr go mór linn seirbhísí a sholáthar trí bhonn socruithe dár gcustaiméirí ar an mbealach is éifeachtaí chun comhshochair a bhaint amach.

You are here: