Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Fógra Cóipchirt

Tá ábhar ar fáil ar láithreán gréasáin Met Éireann, met.ie, atá faoi chosaint cóipchirt. Is rannán de chuid na Ranna Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil é Met Éireann, agus is leis amháin aon chearta maoine intleachtúla i dtaca leis na sonraí atá ar fáil ar an láithreán gréasáin seo. Lasmuigh de na heisceachtaí arna sonrú thíos sna coinníollacha úsáide seo, ní ceadmhach inneachar na leathanach gréasáin, ná codanna díobh, a scaipeadh, a fhoilsiú, a aistriú nó a chóipeáil i bhfoirm ar bith gan réamhcheadú i scríbhinn a bheith faighte ó Met Éireann. Is trádmharcanna cláraithe iad an t-ainm Met Éireann agus lógó Met Éireann.

Is ceadmhach na leathanaigh ghréasáin agus an fhaisnéis atá ar fáil iontu a úsáid chun críche feidhmeanna príobháideacha ná neamh-thráchtála, agus le haghaidh múinteoireachta is taighde, faoi réir an choinníll go luaitear foinse na faisnéise i gcónaí i dtaca lena húsáid.

Tá cosc follasach ar úsáid na leathanach gréasáin, ná an fhaisnéis atá ar fáil iontu, le haghaidh aon fheidhm thráchtála ná aon fheidhm a saothrófaí ioncam mar thoradh uirthi.

Ní chuirfear Met Éireann faoi dhliteanas, i gcás ar bith, i leith aon iarmhairt ná damáiste díreach ná neamhdhíreach a d’fhéadfadh a eascairt ó úsáid na faisnéise atá curtha ar fáil ar an láithreán gréasáin seo. Ná féachtar ar aon tagairt d’fhaisnéis, táirgí ná seirbhísí ar láithreáin ghréasáin eile, nó aon trácht orthu, mar mholadh a rinne Met Éireann ina leith. Ní féidir Met Éireann a chur faoi dhliteanas i leith inneachar aon leathanach gréasáin ar láithreáin sheachtracha a ndéanann sé tagairt dóibh.

Ní ceadmhach athruithe a dhéanamh ar ráitis mheitéareolaíocha ná ar léirithe grafacha nó íomhánna a bhfuil lógó nó comhartha cóipchirt Met Éireann orthu.

Ceadaíonn Met Éireann úsáid nasc chuig leathanaigh met.ie. Tá cead naisc a chruthú chuig gach leathanach ó aon fhearann eile fad is go n-osclaíonn an leathanach a dtéann an nasc chuige ina lánscáileán, agus é i bhfuinneog brabhsálaí iomlán inoibrithe inar féidir nascleanúint shaor a dhéanamh, agus a dtaispeántar a nascleanúint chomhthéacsúil agus a URL bunaidh inti.

Tá cosc ar úsáid ransaitheoirí gréasáin, nascadh domhain, camchóipeáil ná aon ghléas uathoibrithe nó próiseas láimhe eile chun inneachar ón láithreán a mhonatórú ná a chóipeáil. Tá cosc ar úsáid met.ie, ná aon eilimint de met.ie, chun táirgí nó seirbhísí a fhógairt nó a dhíol, chun trácht chuig aon láithreán gréasáin eile a mhéadú le buntáiste tráchtála a ghnóthú, nó chun aon chuid den inneachar a léiriú ar an mbealach céanna ar aon láithreán gréasáin eile, seachas má tá réamhcheadú i scríbhinn faighte chuige seo ó Met Éireann.

Tá cosc ar úsáid an láithreáin gréasáin ar chaoi a d’fhéadfadh bonneagar faisnéise Met Éireann a chur i mbaol, a rólódáil, nó a dhamáistiú, ná ar chaoi a d’fhéadfadh cur as d’úsáideoirí eile agus iad ag iarraidh rochtain a fháil ar met.ie.

You are here: