Folúntais

Is rannóg líne den Roinn Tithíochta, Rialtais Áitúil agus Oidhreachta í Seirbhís Náisiúnta Mheitéareolaíochta na hÉireann, Met Éireann agus is í an príomh-sholáthróir sa Stát í ar eolas i dtaobh na haimsire agus ar sheirbhísí gaolmhara.

 

Bainisteoir Saotharlainne
Met Éireann

Tá Met Éireann, Seirbhís Náisiúnta Meitéareolaíochta na hÉireann, ag earcú faoi láthair ar son Bainisteoir Saotharlainnea bheidh freagracht tugtha dóibh laistigh den eagraíocht ag leibhéal Oifigeach Meitéareolaíochta Sinsearach.

Glacann Met Éireann páirt i mórán cláracha idirnáisiúnta a bhaineann le monatóireacht chomhshaoil le haidhm cuir leis an tuiscint domhanda ar chomhdhéanamh an atmaisféir, ag déanamh monatóireacht ar athrú ann agus chun feabhas a chur ar eolas a bhaineann le hidirghníomhaíochtaí idir an atmaisféar agus domhanchórais eile. Is in Réadlann Dhairbhre i gCo. Chiarraí atá láthair chlibeáile an atmaisféir Met Éireann lonnaithe. Aistrítear samplaí aeir agus frasaíochta a bhailítear ag an suíomh go dtí ceann de shaotharlanna na heagraíochta, áit ina ndéantar tomhas ar na leibhéil chúlrach de’iain neamhorgánacha agus comhábhair eile. Tá na saotharlanna seo lonnaithe i Réadlann Dhairbhre agus CC Met Éireann, Glasnaíon, Áth Chliath 9.

Beidh an Bainisteoir Saotharlainne atá á lorg freagrach as gnáth-thascanana oibríochta a chur i bhfeidhm chomh maith le hobair a dhéanamh go neamhspléach ar thionscnaimh dá mba rud é go bhfuil cinn sannta dóibh.

Roinn Fhostaíochta/Údaráis
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (Met Éireann).

Earcú
Tá An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (Met Éireann) ag earcú do na postanna seo faoin gCeadúnas Earcaíochta eisithe ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CCSP) agus de réir Cód Cleachtais an CCSP.

Roinn Fhostaíochta/Suíomh an Údaráis
www.met.ie

Suíomh

Ibríonn Bainisteoirí Saotharlainne in dhá shuíomh laistigh de Met Éireann:

  1. Caenncheathrú Met Éireann, Cnoc Glasnaíon, Baile  Átha Cliath 9.
  2. Réadlann Dairchre, Cathair Saidhbhín, Co. Ciarraí.

Iarratais
Is é an dáta deiridh d’iarratais ná Dé hAoine 22 Meán Fómhair 2023 ar a 5i.n.

Leabhrán Eolais

Tá sonraí iomlána leagtha amach sa leabhrán eolais.

Ba cheart d’iarratasóirí iarratais atá curtha i gcrích a sheoladh chuig: recruitment@met.ie

Tabhair faoi deara: ní bheidh ach iarratais atá curtha isteach ar an bhfoirm iarratais oifigiúil curtha san áireamh.
Cliceáil anseo chun an fhoirm iarratais a íoslódáil

Dáta Fógraíochta
17/08/2023

Dáta Deiridh d’Iarratais
22/09/2023 ar a 5i.n.

Fógra Oifigiúil

Ráiteas Príobháideachta

Aguisín 1 – Creat cumas