Folúntais

Tá léiriú spéise á lorg ag Met Éireann, rannán líne na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, i gcomhaltacht taighde, a gcuirfear tús leis a luaithe agus is féidir. Seo a leanas cur síos ar an ról a ndéanfar earcaíocht dó. 

Folúntais

Hydrometeorologists. Déanann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an feachtas earcaíochta don ról seo a bhainistiú.

Dáta Deiridh le haghaidh Iarratais

09/06/2022


Príomhoifigeach Meitéareolaíochta 

Tá Met Éireann, Seirbhís Náisiúnta Meitéareolaíochta na hÉireann, i mbun earcaíochta do phoist mar Phríomhoifigeach Meitéareolaíochta i gcomhair réimse ról ar fud na heagraíochta.

Is ionann ról an Phríomhoifigigh Meitéareolaíochta (PMO) agus príomhphost bainistíochta laistigh de Met Éireann. Tuairiscíonn PMOnna chuig Ceann Rannáin agus éilítear orthu tabhairt faoi dhualgais arna shannadh ag an Stiúrthóir, de réir mar is iomchuí don phost.

Tá Met Éireann ag earcú Príomhoifigeach Meitéareolaíochta sna réimsí seo a leanas:

  1. Líonra TFC
  2. Slándáil TFC
  3. Seirbhísí Eitlíochta
  4. Seirbhísí Aimsire & Aeráide
  5. An Rannán Breathnuithe
  6. Cumarsáid

Roinn/Údarás Fostaithe

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (Met Éireann).

 Earcú

Tá an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (Met Éireann) i mbun earcaíochta do na poist seo faoina Ceadúnas Earcaíochta arna eisiúint ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CPSA) agus faoi réir Chód Cleachtais an CPSA.

Láithreán Gréasáin na Roinne/an Údaráis Fostaithe

www.met.ie

 Láthair

Beidh an láthair ag brath ar an bhfolúntas poist ag am na híostarraingthe, féach ar an leabhrán chun tuilleadh sonraí a fháil.

Iarratais

5pm Céadaoin an 29 Meitheamh 2022 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

Eolas Breise:

Competencies Booklet

Ba cheart d’iarratasóirí a gcuid foirmeacha iarratais a sheoladh ar aghaidh chuig recruitment@met.ie.

Tabhair ar aird: ní bhreithneofar ach iarratais a chuirfear ar aghaidh ar an bhfoirm iarratais oifigiúil amháin.

Fhoirm iarratais a íoslódáil

Dáta Fógraíochta

08/06/2022

An Dáta Deiridh a nGlacfar le hIarratais

29/06/2022 ag 5pm