Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Folúntais

Comhaltacht Iardhochtúireachta le Met Éireann

Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (Met Éireann) ag lorg léirithe spéise chun obair i gcomhaltacht taighde, a bhfuiltear chun tús a chur leis a luaithe is féidir. Ag seo thíos, cur síos ar an bpost:

Taighdeoir ar innéacsanna & táirgí um an monatóireacht ar an aeráid

(Conradh ar théarma seasta) Beidh tionchar suntasach ag an athrú aeráid in Éirinn ar an tsochaí, ar an ngeilleagar agus ar an gcomhshaol nádúrtha. Tá breathnuithe aimsire ar ardchaighdeán ríthábhachtach don tuiscint atá againn ar an aeráid agus tá siad riachtanach chun tacú leis an oiriúnú don athrú aeráide ionas go mbeifear in ann stádas tíre athléimní ó thaobh na haeráide de a bhaint amach d’Éirinn. Soláthraíonn an anailís ar shonraí aeráide san am atá imithe siar faisnéis luachmhar chun an lucht cinnteoireachta a chumasú le measúnú a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil athrú tagtha ar an aeráid, agus ar conas is dóchúil go bhfuil sé chun athrú amach anseo. Déanfaidh an té a cheapfar taighde ar inathraitheacht na haeráide in Éirinn, agus beidh sé dírithe ar bhonn ar leith ar shraith táirgí monatóireachta aeráide agus táscairí athraithe aeráide a fhorbairt de réir chaighdeáin na hEagraíochta Meitéareolaíochta Domhanda. De réir thorthaí an taighde seo, cuirfear sraith táirgí ar fáil a chuirfear ar fáil don phobal i gcoitinne a bheidh de thacú do chinnteoirí in Éirinn a oibríonn in earnálacha a bhfuil tionchar ag an aeráid orthu.

An Roinn/an tÚdarás Is Fostóir
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (Met Éireann).

Earcaíocht
Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (Met Éireann) chun dul i mbun próiseas earcaíochta chun an post seo a líonadh faoin gCeadúnas Earcaíochta a d’eisigh an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CCSP) agus de réir Chód Cleachtais an CCSP.

Suíomh Gréasáin na Roinne/an Údaráis Is Fostóir
www.met.ie

Láithreán
Ceanncheathrú Met Éireann, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9.

Iarratais
Is é an dáta deireanach d’iarratais an 30/07/2020 ag 2i.n.

Leabhrán Faisnéise d’Iarrthóirí
Tá tuairisc an poist iomlán agus sonraí faoi conas iarratas a dhéanamh ar fáil anseo

Ba chóir d’iarratasóirí foirmeacha iarratais, agus iad comhlánaithe, a chur isteach chuig recruitment@met.ie.

Tabhair do d’aire: ní ghlacfar ach amháin le hiarratais a chuirtear isteach ar an bhfoirm iarratais oifigiúil.
Cliceáil anseo chun an fhoirm iarratais a íoslódáil

Dáta Fógartha
02/07/2020

Dáta Deiridh d’Iarratais
30/07/2020 ag 2i.n.


Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (Met Éireann) ag cuartú duine amháin le haighaidh comhaltacht taighde ag tosnú chomh luath is a féidir. Seo iad sonraí an phoist:

Comhaltacht Iardhochtúireachta in Met Éireann

Tá léiriú spéise á lorg ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (Met Éireann) i gcomhaltacht taighde,
a gcuirfear tús leis a luaithe agus is féidir. Seo a leanas an sainchuntas poist:

Taighdeoir Iardhochtúireachta – Léarscáileanna Náisiúnta Caighdeánacha de Pharaiméadair
Mheitreolaíochta

(Conradh Téarma Sheasta) is é an bunriachtanas chun sraith léarscáileanna a chur le chéile a úsáidfidh an
Tionscal lena chinntiú go sásaítear caighdeáin Náisiúnta agus Eorachóid. Baineann na léarscáileanna seo le
tréimhsí fillte ar theochtaí uasta agus íosta, báisteach ghearr ard-déine, báisteach an-láidir agus nochtadh
d’ionsaí seaca. Oibreoidh an taighdeoir le tacair shonraí breathnóireachta stairiúla, agus cloífear le deachleachtas idirnáisiúnta nuair atá na léarscáileanna á gcur le chéile, lena n-áireofar anailís staitistiúil ar
luach foircneach. Forbróidh an taighdeoir tacair shonraí amach anseo freisin a úsáidfear chun measúnú a
dhéanamh ar bhaol maidir le róthéamh mar gheall ar shochar gréine i bhfoirgnimh.

An Roinn/an tÚdarás Fostaithe
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (Met Éireann)

Earcaíocht
Tá earcaíocht á déanamh ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (Met Éireann) don phost seo faoina
Ceadúnas Earcaíochta a d’eisigh an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (an CCSP) agus i gcomhréir le Cód
Cleachtais an CCSP.

Láithreán Gréasáin na Roinne/an Údaráis Fostaithe
www.met.ie

Láthair
Ceanncheathrú Met Éireann, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9.

Iarratais
Is é an spriocdháta d’iarratais 23/07/2020 ag 2pm.

Leabhrán Faisnéise d’Iarrthóirí
Tá tuairisc an poist iomlán agus sonraí faoi conas iarratas a dhéanamh ar fáil anseo

Eolas Breise
Ba cheart d’iarratasóirí foirmeacha iarratais comhlánaithe a sheoladh chuig recruitment@met.ie.
Tabhair faoi deara, le do thoil: ní dhéanfar breithniú ach ar iarratais a sheoltar ar aghaidh ar an bhfoirm iarratais
oifigiúil.
Cliceáil anseo chun an fhoirm iarratais a íoslódáil

Dáta Fógraíochta
25/06/2020

Spriocdháta d’Iarratais
23/07/2020 ag 2pm

You are here: