TRANSLATE

IARRATAS TAIGHDE SEIRBHÍSÍ AERÁIDE (DÚNTA)

Is iarratas taighde iomaíoch é TRANSLATE ar iarratais atá oscailte do gach Institiúid Ardoideachais in Éirinn a bheidh i gceannas ar fhoireann lena n-áirítear comhpháirtithe ón bpobal idirnáisiúnta seirbhísí aeráide. Tá sé dírithe ar réamh-mheastacháin aeráide náisiúnta d’Éirinn a chaighdeánú agus seirbhísí aeráide a fhorbairt chun riachtanais faisnéise aeráide earnáil oiriúnaithe na hÉireann a chomhlíonadh. Is iad cuspóirí an iarratais taighde ná:

  1. Réamh-mheastacháin aeráide d’Éirinn a chaighdeánú;
  2. Riachtanais seirbhíse aeráide earnáil-shonracha a dhoiciméadú agus a chur in ord tosaíochta;
  3. Seirbhísí aeráide earnáilsonracha a fhorbairt;
  4. Straitéis agus ábhar cumarsáide na seirbhíse aeráide a fhorbairt.


Cúlra

Is faisnéis agus táirgí atá bunaithe ar eolaíocht iad seirbhísí aeráide a fheabhsaíonn eolas agus tuiscint úsáideoirí faoi thionchair na haeráide ar a gcinntí agus a ngníomhartha. Déantar na seirbhísí seo go héifeachtúil trí chomhoibriú idir soláthraithe agus úsáideoirí.

Tá MET ÉIREANN, in éineacht lena chomhpháirtithe, ag cuidiú le réamh-mheastacháin aeráide a fhorbairt d’Éirinn le tamall anuas. I 2003, bunaíodh Cuibhreannas Pobail um Athrú Aeráide d’Éirinn (C4I) i Met Éireann chun na chéad réamh-mheastacháin aeráide réigiúnacha a tháirgeadh d’Éirinn. Tá Met Éireann ina gcomhpháirtithe sa chuibhreannas idirnáisiúnta um shamhaltú aeráide EC-EARTH ag obair le saineolaithe mór le rá ó 12 tír Eorpacha chun réamh-mheastacháin aeráide den scoth a fhorbairt agus a reáchtáil. Le déanaí, tá raidhse samhlacha aeráide ar ardchaighdeán ar fáil go héasca.

Cosúil le tíortha eile, teastaíonn sraith chaighdeánaithe oifigiúil de réamh-mheastacháin aeráide in Éirinn. Ní choisceann sé seo ar úsáideoirí ar aon bhealach leas a bhaint as an iliomad réamh-mheastacháin aeráide eile atá ar fáil ach chuideodh sé le cinnteoireacht náisiúnta agus tras-earnála a chaighdeánú. Níl an t-iarratas seo ar thograí dírithe ar aon samhlacha aeráide a reáchtáil nó a fhorbairt ach athbhreithniú a dhéanamh ar mhúnlaí atá ann cheana agus comhairle a sholáthar ar chaighdeán náisiúnta teilgean aeráide iomchuí. Tá TRANSLATE dírithe freisin ar a chinntiú go mbeidh na réamh-mheastacháin seo chomh maith le faisnéis achomair inrochtana go héasca ag gach úsáideoir ionchasach.

Teastaíonn doiciméadú agus tosaíocht a thabhairt do riachtanais na n-earnálacha uile atá íogair ó thaobh aeráide de in Éirinn. Tá seirbhísí aeráide caighdeánaithe náisiúnta le forbairt chun na riachtanais seo a fhorbairt. Úsáidfear na seirbhísí caighdeánaithe aeráide seo, a fhorbraíodh ar chúl réamh-mheastacháin chaighdeánaithe, chun seirbhísí aeráide náisiúnta a bhunú chun cabhrú ní amháin leis an gcéad leagan eile de phleananna oiriúnaithe náisiúnta ach chun leasa gach earnáil atá íogair ó thaobh aeráide de in Éirinn.

Dátaí

  • Spriocdháta iarratais: Dé hAoine 10 Iúil 2020 ag 17:00.
  • Cuirfidh an córas cosc ​​go huathoibríoch ar iarratas a chur isteach tar éis an spriocdháta.
  • Táthar ag súil leis na torthaí i: Meán Fómhair 2020.

Ardán aighneachta

Bain úsáid as an ardán deontas Met Éireann le d’iarratas a chur isteach (is fearr é le Edge, Firefox nó Chrome), ag leanúint na dtreoracha atá ann: https://meteireann.grantplatform.com/.

Téarmaí agus Coinníollacha

Léigh ár dTéarmaí & Coinníollacha sula gcuirfidh tú d’iarratas isteach.

Próiseas achomhairc

Tá próiseas achomhairc Chlár Iarratais Taighde Met Éireann ar fáil anseo.

Cód iompair na n-athbhreithnitheoirí

Tá cód iompair athbhreithnitheoirí Chlár Iarratais Taighde Met Éireann ar fáil anseo.

Tacaíocht

Má tá aon cheist agat faoin bpróiseas iarratais, téigh i dteagmháil le do thoil le hOifig Maoinithe Taighde Met Éireann trí r-phost a sheoladh chuig researchfunding@met.ie.

C&A

Comhpháirtíocht idirnáisiúnta Más mian le hiarratasóir Éireannach ceangal le saineolaí idirnáisiúnta agus a mhalairt, déan teagmháil le do thoil le researchfunding@met.ie.

(ó chomhpháirtí idirnáisiúnta ionchasach) Feicimid go bhfuil an deis ann gníomhú mar chomhoibritheoir neamh-mhaoinithe, ach an bhfuil deis ann freisin gníomhú mar aonán maoinithe i gcuibhreannas faoi stiúir comhpháirtithe Éireannacha?

An féidir comhpháirtithe idirnáisiúnta a áireamh mar chomhpháirtithe tionscadail maoinithe?

Is féidir le comhpháirtí idirnáisiúnta a bheith ina aonán maoinithe i gcuibhreannas faoi stiúir comhpháirtithe Éireannacha. Caithfidh an comhpháirtí Éireannach an maoiniú a sholáthar, áfach. Nílimid in ann ach príomhiarratasóir na hÉireann a mhaoiniú sa chás seo agus táimid ag lorg taighdeoirí Éireannacha chun comhpháirtíocht le saineolas idirnáisiúnta a léiriú.

I gcás saineolaí ó thar lear, cén cineál comhpháirtíochta atá beartaithe?

An ionann “comhpháirtí” anseo agus “comhoibritheoir”, mar a shainmhínítear é ar lch.9?

Is féidir comhpháirtí idirnáisiúnta a mheas mar chomhoibritheoir nó mar bhall foirne.

Conas ba cheart cuntas a thabhairt sa bhuiséad ar íocaíocht do pháirtí eachtrach (cibé acu aonair nó institiúideach é)?

Ba cheart cuntas a thabhairt ar íocaíocht do pháirtí eachtrach agus a bheith mionsonraithe, más infheidhme. Má tá an íocaíocht seo ag teacht ó fhoinse éagsúil seachas an deontas TRANSLATE, ba cheart í a shonrú.

An gciallaíonn “idirnáisiúnta” sa chomhthéacs seo duine as taobh amuigh d’Éirinn, nó Éireannach a bhfuil taithí idirnáisiúnta aige?

Ciallaíonn comhpháirtí idirnáisiúnta, sa chomhthéacs seo, taighdeoir atá lonnaithe lasmuigh d’Éirinn.

Beidh mo thionscadal críochnaithe sula rachaidh mo theagmháil in éag má éiríonn le m’iarratas ar dheontas, an mbeinn incháilithe mar sin féin?

Tá TRANSLATE oscailte chun iarratas a threorú le conradh buan le IAO Éireannach.

Comhaireamh focal

An bhféadfainn a iarraidh go mbeadh na teorainneacha focal céanna (Cur síos ar an Tionscadal: 3,000 focal, Tionchar a bhfuiltear ag súil leis: 1,000 focal) chun iarratas a dhéanamh ar thopaic chomhcheangailte 1 agus 2 agus ar iarratais ar leithligh ar ábhar 1 nó ábhar 2?

Leathnófar an líon focal d’Ábhair 1 & 2 le chéile go dtí: cur síos ar an tionscadail: 6,000 focal agus an tionchar a bhfuiltear ag súil leis: 2,000 focal. Léireofar é seo san ardán iarratais ar dheontais.

Buiséad

Céard é an buiséad iomlán atá leithdháilte don scéim?

€600k

Céard é an buiséad uasta d’iarratasóirí rathúla?

  • An buiséad iomlán a bhfuiltear ag súil leis le haghaidh Ábhair 1 & 2 le chéile: €600k. Míonna ionchais iomlána: 24
  • An buiséad ionchasach iomlán d’Ábhar 1: €200k. Míonna ionchasacha iomlána: 18
  • An buiséad ionchascah iomlán d’Ábhar 2: €400k. Míonna ionchasacha iomlána: 24

Cumarsáid

Ar smaoinigh tú ar naisc eolaíochta / cumarsáide agus naisc eolaíochta eile leis an aeráid? Táthar ag súil go mbeidh forbairt ábhar cumarsáide inseachadta D. Féach, le do thoil, ar shuíomh Gréasáin met.ie (e.g. rannáin aeráide) le haghaidh gníomhaíochtaí leanúnacha Met Éireann.