Struchtúr Met Éireann

Stiúrthóir: Eoin Moran

Freagrachtaí

Tá freagracht tugtha do Eoin Moran ag Leibhéal Rúnaí Cúnta i leith Met Éireann. Oibríonn an Stiúrthóir mar Phríomhfheidhmeannach do Met Éireann, ag forbairt treo straitéisí a thagann le polasaithe na Roinne; leithdháileann sé acmhainní agus glacann sé le struchtúir eagraíochtúla chun freastal ar éilimh a bhíonn ag athrú; déanann sé cothabháil agus uasghrádú ar cháilíocht agus éifeachtúlacht oibriúcháin; tá freagracht air chun a chinntiú go gcomhlíonaíonn Met Éireann a chuid oibligeáidí náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus tá sé mar Ionadaí Buan na hÉireann ag an Eagraíocht Dhomhanda Meitéareolaíochta. Glacann an Stiúrthóir páirt ar Bhord Bainistíochta na Roinne agus tá freagracht dhíreach air don Ard-Runaí.

 

Stiúrthóir Cúnta: An Dr Sarah O’Reilly

Freagrachtaí

Tá freagracht ar Sarah O’Reilly ag leibhéal an Stiúrthóra Cúnta maidir le ceannaireacht agus cinnteoireacht i ndáil le cláir, beartais, buiséid agus daoine a bhainistiú ar fud Met Éireann; pleanáil straitéiseach fhoriomlán maidir le gníomhaíochtaí oibríochtúla, riaracháin agus eolaíochta / teicniúla de chuid Met Éireann; maoirsiú foriomlán ar thomhas feidhmíochta agus dearbhú cáilíochta thar ceann Met Éireann, freagracht as bainistíocht líne dírí i gcás Meitéareolaithe Sinsearacha / Ceann Roinne; treoir eolaíochta agus teicniúil, nuálaíocht agus ceannaireacht a sholáthar, teagmháil ábhartha a choinneáil agus a chothú le heagraíochta agus grúpálacha seachtracha; ionadaíocht a dhéanamh ar Éirinn agus ar Met Éireann d’eagraíochtaí éagsúla idirnáisiúnta; ionadaíocht a dhéanamh ar an Stiúrthóir nuair is gá.

Rannóg Sheirbhísí Eitlíochta: Tony Tighe

Freagrachtaí

Tá freagracht tugtha do Tony Tighe ag leibhéal Meitéareolaíochta Sinsearach chun: seirbhísí meitéareolaíochta ar ardcháilíocht a chur ar fáil d’eitlíocht a chomhlíonann caighdeáin ICAO agus rialúcháin an AE; a chinntiú go gcoinníonn an Rannóg Seirbhísí Eitlíochta ainmníocht mar sholáthraí ar sheirbhísí meitéareolaíochta aerloingseoireachta; sprioc rannóige a shocrú, bainistíocht acmhainne, pleanáil buiséid agus seachadadh seirbhíse; Córais Bainistíochta Sábháilteachta, Slándála agus Cáilíochta na rannóige a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm; cur le forbairt na meitéareolaíochta eitlíochta trí rannpháirtíocht in eagraíochtaí idirnáisiúnta; tús a chur le tionscadail theicniúla agus eolaiochta agus ceannas a ghlacadh orthu chun cáilíocht sheirbhísí aimsire eitlíochta a fheabhsú.

Is í an phríomh aidhm atá ag Rannóg Sheirbhíse Eitlíochta Met Éireann (ASD) ná soláthar faisnéise aimsire a bhaineann le heitlíocht oibriúcháin a shocrú nó a chur ar fáil. Bíonn na seirbhísí meitéareolaíochta sin rialaithe ag caighdeáin na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO), agus freisin ag Rialúcháin Aerspás Eorpach Aonair. Ar phríomh thomhaltóirí sheirbhísí ASD tá Aerlínte, Rialú Aerthráchta, agus Údaráis Aerfoirt, seirbhísí Cuardaigh agus Tarrthála agus eitlíocht ghinearálta. Caithfidh ASD cothabháil ‘fhaire mheitéareolaíochta’ thar aerspás na hÉireann a chinntiú faoi dhualgais ICAO chun fógra a thabhairt ar tharluithe a bheadh guaiseach d’eitlíocht. Chomh maith leis na seirbhísí rialaithe, déanann ASD soláthar/socrú chun táirgí saincheaptha a chur ar fáil chun cabhrú tuilleadh leis an bpobal eitlíochta ina chuid próiseas oibriúcháin agus cinnteoireachta. Tá an ASD creidiúnaithe faoi chaighdeán Chóras Bainistíochta Cáilíochta ISO.

Tá Met Éireann gafa faoi láthair sa Tionscadal Nuachóiriúcháin agus Uathoibrithe Eitlíochta (AMAP). Déanfaidh an tionscadal nuachóiriú ar líonra breathnóireachta dhromchla eitlíochta Met Éireann, agus déanfaidh sé uathoibriú ar bhreathnóireacht dhromchla eitlíochta, ach amháin i gcás Bhaile Átha Cliath.

 

Rannóg Réamhaisnéise: Evelyn Cusack

Freagrachtaí

Tá an fhreagracht tugtha do ag leibhéal Meitéareolaíochta Sinsearach ar bhainistíocht a dhéanamh ar Rannóg Réamhaisnéise Met Éireann a chuimsíonn tascanna oibriúcháin agus straitéiseacha araon. Is í an phríomh fhreagracht ná oibriúcháin sheasmhacha 24/7/365 a chinntiú san Oifig Lárnach Anailíse agus san Oifig Lárnach Eitlíochta. Tacaíonn na hoifigí sin freisin le craoltóireacht aimsire ar raidió agus teilifís RTÉ, agus le láithreacht ar líne a thógáil agus a choinneáil do Met Éireann. Ináirithe ar na tascanna a bhfuil an-tábhacht leo tá seirbhísí réamhaisnéise agus rabhaidh a chur ar fáil don phobal cothabhála bóthair agus don phobal eitlíochta. Cuireann an Rannóg Réamhaisnéise lear mór tacaíochta ar fáil do Bhainistíocht Éigeandála in Éirinn i gcéimeanna pleanála agus oibriúcháin araon, agus déanann sí comhordú le seirbhísí réamhaisnéise agus rabhaidh Sheirbhísí Náisiúnta Eorpacha Met eile mar is cuí. Cuireann an rannóg Réamhaisnéise príomh fhaisnéis aimsire ar fáil ar líne, trí ghréasán Met chun cabhrú le cinntí a dhéanamh ar fud roinnt mhaith comhlachtaí seirbhíse poiblí, ó na Gardaí go hÚdaráis Áitiúla.

Coinníonn Aonad Gnó Met Éireann faire aimsire 24-uair, 365-lá os cionn na hÉireann, os cionn na réigiúin muirí faoina bhfuil freagracht ar Éirinn, agus os cionn Réigiún Faisnéise Eitilte na Sionainne. Tá freagracht ar an Rannóg chun réamhaisnéisí agus rabhaidh a eisiúint i gcomhair staid na haimsire a mbíonn tionchar acu ar réimsí talún agus farraige na hÉireann, maidir le réamhaisnéisí speisialaithe eitlíochta agus le rabhaidh a thabhairt i gcomhair aerspás na hÉireann agus aerfoirt stáit na hÉireann. Cuireann an Oifig seirbhísí craolacháin aimsire ar fáil do RTÉ, tríd an láithreán gréasáin met.ie, agus ar Aip Met Éireann. Tá tacaíocht oibriúcháin a chur ar fáil d’fheidhm Bainistíochta Éigeandála / Cosaint Sibhialta an rialtais, chomh maith le tacaíocht i gcomhair traenála, forbairt straitéise agus pleanáil, de réir mar atá gá léi mar chuid rí-thábhachtach d’obair na hOifige Réamhaisnéise. Tá ceangail láidre ag an Aonad Gnó Réamhaisnéise go hidirnáisiúnta le gníomhaíochtaí cuí WMO, EUMETNET, agus DG-ECHO etc.

 

Rannóg Tuair Tuilte: Eoin Sherlock

Freagrachtaí

Ag leibhéal Príomh-hidrimeitéareolaí (Hidrimeitéareolaí Sinsearach), táthar freagrach as Rannóg Tuair Tuilte Met Éireann a bhainistiú, agus cuimsíonn seo tascanna oibriúcháin agus straitéiseacha araon. I dtús báire, beidh an Príomh-hidrimeitéareolaí i gceannas ar bhunú Ionad Tuair Tuilte (FFC) Met Éireann. Nuair a bheidh an FFC curtha ar bun, déanfaidh an Príomh-hidrimeitéareolaí a oibríochtaí a bhainistiú (ar a n-áireofar oibríochtaí 24/7 áit ar gá) agus beidh sé i gceannas ar fhorbairtí eile i dtaca le tuar tuilte.
Cuimseoidh an ról ceannaireacht fhoriomlán eolaíoch agus theicniúil ar an Ionad agus ar hidrimeitéareolaíocht laistigh de Met Éireann; cleachtas na hidrimeitéareolaíochta a fhorbairt in Éirinn; bheith i gceannas ar fhoireann agus an fhoireann sin a fhorbairt is a bhainistiú i dtimpeallacht oibríochtúil; agus oibriú go héifeachtach i gcomhar le saineolaithe agus ionadaithe hidrimeitéareolaíochta, hidreolaíochta agus meitéareolaíochta sa tír seo agus thar lear.

 

Bainistíocht Leanúnachais Gnó agus Cumarsáid Dhigiteach: Alyn Deane

Freagrachtaí

Tá freagracht sannta do Alyn Deane ag leibhéal Príomhoifigigh le haghaidh Bainistíocht Leanúnachais Gnó (BGM), Cumarsáid Digiteach agus Bainistíocht Saoráidí laistigh de Met Éireann. Áirítear leis seo:

  • an tAonad um Bhainistíocht Leanúnachais Gnó, atá freagrach as forbairt Athshlánaithe ó Thubaiste Sheachtrach TFC agus Leanúnachais Gnó a phleanáil le haghaidh chórais agus phríomhoibríochtaí TFC Met Éireann;
  • an tAonad Cumarsáide Digití, atá freagrach as bainistiú inneachair nua Láithreáin Gréasáin/Aipe, Forbairt Físchraolta/Podchraolta, comhlíonadh i dtaca le Sonraí Oscailte, Físchomhdháil, agus Oideachas & For-Rochtain Dhigiteach;
  • an tAonad Bainistíochta Saoráidí, atá freagrach as socruithe Sláinte & Sábháilteachta agus cóirithe laistigh de Met Éireann a chomhordú i gcomhar le hOifig na nOibreacha Poiblí (OPW).

 

Rannóg Seirbhísí Gnó: Josephine Prendergast

Freagrachtaí

Tá freagracht sannta do Josephine Prendergast, ag leibhéal Meitéareolaí Sinsearach, as feidhmeanna tacaíochta gnó Met Éireann a bhainistiú, ós é Seirbhís Náisiúnta Meitéareolaíochta na hÉireann, agus áirítear leis na feidhmeanna sin comhordú buiséad sna Rannóga uile, bainistiú agus maoirsiú buiséad riaracháin na Ranna, tuairisciú airgeadais agus bainistiú sócmhainní; feidhmeanna straitéiseacha chaidrimh thionsclaíocha (IR) agus acmhainní daonna (HR) Met Éireann a chomhordú le haghaidh 160+ ball foirne, lena n-áirítear comórtais chun baill foirne a earcú/a chur chun cinn, pleanáil gnó agus fórsa oibre, agus teagmháil a dhéanamh le cumainn ball foirne; plean oiliúna agus forbartha a bhunú agus a chur i bhfeidhm le haghaidh baill foirne. Ar na feidhmeanna eile tá rialachas corparáideach agus comhordú pleanála straitéisí agus gnó; rannpháirtíocht a chothú le comhpháirtithe taighde agus le heintitis mhaoinithe ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta araon .

 

Rannóg Chliomeolaíochta & Bhreathnóireachta: Séamus Walsh

Freagrachtaí

Tá an fhreagracht tugtha do Séamus Walsh ag leibhéal Meitéareolaíochta Sinsearach ar bhainistíocht a dhéanamh ar Rannóg Chliomeolaíochta & Bhreathnóireachta Met Éireann a chuimsíonn: freagracht ar na líonraí breathnóireachta a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar aeráid na hÉireann a oibriú agus a chothabháil agus a n-inbhuanaitheacht a chinntiú; an Chartlann Náisiúnta Aeráide a chothabháil; raon leathan sonraí a bhfuil dearbhú cáilíochta déanta orthu a chur ar fáil; foilseacháin rialta a chur amach ar Aeráid na hÉireann. Tugann an Rannóg tacaíocht agus comhairle do ghníomhaireachtaí stáit agus comhoibríonn sí le hollscoileanna agus le Seirbhísí Náisiúnta Meitéareolaíochta eile. Cuireann sí tuarascálacha speisialaithe ar fáil do na tionscail dlí agus árachais freisin.

Tá an Rannóg Chlíomeolaíochta & Bhreathnóireachta freagrach as na líonraí náisiúnta sionoptacha, clíomeolaíochta agus báistí a chuireann na sonraí breathnóireachta ar fáil le cur síos ar aeráid na hÉireann. Tá dearbhú cáilíochta tugtha do na sonraí sin agus déantar iad a stóráil sa Chartlann Náisiúnta Aeráide i dteannta sonraí stairiúla, agus cuirtear ar fáil don phobal iad chomh luath agus is féidir. Táirgeann an Rannóg staitisticí míosúla, séasúracha agus bliantúla ar aeráid na hÉireann atá ar chaighdeáin na hEagraíochta Domhanda Meitéareolaíochta, agus anailís níos mionsonraithe chun raon aschur ar nós meáin fadtréimhseacha agus táscairí athrú aeráide a chur amach. Cuireann an Rannóg comhairle agus cúnamh ar fáil do Ghníomhaireachtaí agus Ranna Stáit eile, agus cuireann sí tuarascálacha speisialaithe ar fáil do thionscail dlí agus árachais.

 

Rannóg Teicneolaíochta: Shay Green

Freagrachtaí

Tá freagracht tugtha do Shay Green ag leibhéal Meitéareolaíochta Sinsearach ar bhainistíocht a dhéanamh ar bhonneagar TFC agus Bhreathnóireacht Mheitéareolaíochta Met Éireann. Freagracht ar chórais a fhorbairt a thacaíonn le hobair oibriúcháin chroílár Met Éireann, ar a bhfuil stáisiúin aimsire ar an talamh, an líonra radair meitéareolaíochta, córais ghlactha satailíte, chomh maith le córais TFC a úsáidtear i gcomhair chumarsáid shonraí meitéareolaíochta, táirgeadh seirbhísí aimsire agus aeráide agus scaipeadh seirbhíse.

Bainistíonn an Rannóg Teicneolaíochta bonneagar TFC agus bhreathnóireacht mheitéareolaíochta Met Éireann. Ar fheidhmeanna na Rannóige tá tacaíocht, cothabháil agus forbairt a dhéanamh ar chórais oibriúcháin (24/7) do

  • bhreathnóireacht mheitéareolaíochta ( stáisiúin ar an talamh, satailít agus radar)
  • bhainistíocht shonraí meitéareolaíochta agus cumarsáid
  • táirgeadh agus scaipeadh sheirbhísí aimsire agus aeráide

Cuireann an Rannóg Teicneolaíochta seirbhísí ginearálta oifige TFC ar fáil freisin do Met Éireann.

 

Rannóg Thaighde, Comhshaoil & Feidhmchláir: An Dr Saji Varghese

Freagrachtaí

Tá freagracht tugtha do Saji Varghese ag leibhéal Meitéareolaíochta Sinsearach ar Rannóg Thaighde, Comhshaoil & Feidhmchláir (REA) a dhéanann forbairt agus comhordú ar mhúnlaí tuartha aimsire uimhriúil (NWP) ghearr-raoin oibriúcháin Met Éireann. Déanann sí taighde bunúsach le NWP i gcomhar le cuibhreannas HIRLAM. Déanann sí taighde aeráide freisin, ar scála réigiúnach agus ar scála domhanda, mar thacaíocht don Chreat Oiriúnaithe Náisiúnta um Athrú Aeráide Éireann agus an Painéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (IPCC). Cuireann an Rannóg sraith feidhmchlár eolaíochtbhunaithe i bhfeidhm chun tacú le réamhaisnéis oibriúcháin agus seirbhísí rabhaidh a chuireann Met Éireann ar fáil; ináirithe orthu sin tá réamhaisnéisí ar oighear bóthair agus réamhaisnéisí speisialaithe don phobal talmhaíochta. Tá Rannóg REA freagrach freisin as cláir meitéareolaíochta agus comhshaoil a ritear i nDairbhre. Tá an leabharlann Náisiúnta Meitéareolaíochta laistigh de shainchúram na Rannóige freisin.

Déanann an Rannóg Thaighde, Comhshaoil & Feidhmchláir (REA) forbairt ar mhúnlaí tuartha aimsire uimhriúil (NWP) ghearr-raoin oibriúcháin Met Éireann agus cuireann sí i bhfeidhm iad. Déanann sí taighde le NWP i gcomhar le Cuibhreannas Múnla Cheantar Teoranta Ardtaifigh (HIRLAM). Déanann sí taighde aeráide freisin mar thacaíocht don Chreat Oiriúnaithe Náisiúnta um Athrú Aeráide Éireann agus an Painéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide. Cuireann an Rannóg sraith feidhmchlár eolaíochtbhunaithe i bhfeidhm chun tacú le réamhaisnéis oibriúcháin agus seirbhísí rabhaidh a chuireann Met Éireann ar fáil. Tá saotharlann anailíse cheimiceach  atmaisféarach Met Éireann, an Leabharlann Náisiúnta Meitéareolaíochta agus na cláir meitéareolaíochta agus comhshaoil a dhéantar i Saotharlann Gheoifisice agus Meitéareolaíochta i nDairbhre mar chuid de shainchúram na Rannóige.

Rannóg Breathnóireachta: An Dr Sarah Gallagher

Freagrachtaí

Is í Sarah Gallagher an Meitéareolaí Sinsearach ata i bhfeighil ar Rannóg Breathnóireachta Met Éireann, atá freagrach as infreastruchtúr breathnóireachta meitéareolaíochta Met Éireann a bhainistiú. Tá an Rannóg freagrach as na córais a thacaíonn leis na hoibríochtaí i gceartlár Met Éireann a fhorbairt, amhail stáisiúin aimsire ar talamh, an gréasán radair meitéareolaíochta, córais glactha satailíte, na gréasáin a úsáidtear chun monatóireacht a dhéanamh ar aimsir na hÉireann a chothabháil agus a n-inbhuanaitheacht a chinntiú; an Chartlann Náisiúnta Aeráide a chothabháil; réimse sonraí ar cháilíocht dhearbhaithe a sholáthar; foilseacháin rialta maidir le hAeráid na hÉireann a thiontú. Tá an Rannóg i bhfeighil freisin ar na cláir meitéareolaíochta agus comhshaoil atá ar siúl ag Faireachlann Dhairbhre.