Réamhrabhaidh do Chách nochta ag COP27

Féadann imeachtaí aimsire foircneacha tionchar tubaisteach a bheith acu ar shaol agus ar mhaoin an duine, rud a dhéanann damáiste agus scrios forleathan. Tá méadú tagtha ar mhinicíocht agus ar dhéine teagmhais thromchúiseacha báistí mar thoradh ar an athrú aeráide, agus méadóidh siad tuilleadh de réir mar a leanann astuithe ag ardú agus an ghéarchéim aeráide ag dul in olcas. Le déanaí chonaiceamar gorta in adharca na hAfraice agus tuilte sa Phacastáin níos measa mar gheall ar athrú aeráide, agus meastar go dtiocfaidh méadú ar mhinicíocht agus ar dhéine na hÉireann in imeachtaí aimsire foircneacha.

Cé gur tháinig méadú cúig fhachtóir ar thubaistí a bhaineann leis an aimsir le 50 bliain anuas, tá laghdú faoi thrí tagtha ar bhásanna de bharr na dtubaistí seo sa tréimhse chéanna. Tá laghdú tagtha ar líon na mbásanna de bharr dul chun cinn i mbainistíocht tubaiste, agus cur i bhfeidhm na gcóras luathrabhaidh.

Cé go bhfuil laghdú ag teacht ar bhásanna, tá méadú ag teacht ar líon na ndaoine atá faoi lé tubaistí a bhaineann leis an aimsir mar thoradh ar athrú aeráide, agus beidh tionchair nua le sárú ag réigiúin nach raibh tionchar ag athrú aeráide orthu roimhe seo. Chun an seans céanna a thabhairt do gach duine ar an bpláinéad ullmhú do thubaiste a bhaineann leis an aimsir, thángthas ar chomhaontú domhanda agus nochtadh an ‘Plean Gníomhaíochta Luathrabhaidh do Chách’ ag COP27 san Éigipt inniu.

Dhréachtaigh an Eagraíocht Dhomhanda Meitéareolaíochta agus comhpháirtithe an plean, le tacaíocht ó chomhráiteas a shínigh 50 tír. Dúirt Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe Antonio Guterres: “Tá astuithe gás ceaptha teasa ag méadú de shíor ag méadú mór ar imeachtaí aimsire foircneacha ar fud an domhain. Cosnaíonn na tubaistí méadaithe seo saolta dhaoine agus na céadta billiúin dollar i gcaillteanas agus damáiste. Tá trí huaire níos mó daoine easáitithe ag tubaistí aeráide ná ag cogadh. Tá leath na daonnachta sa chrios contúirte cheana féin”.

Leagtar amach sa phlean gníomhaíochta infheistíochtaí spriocdhírithe nua idir 2023 agus 2027 de US$ 3.1 billiún – suim a d’fhágfadh toradh faoi dheich ar infheistíocht trí chaillteanais ollmhóra a sheachaint. Clúdóidh an cistiú eolas ar riosca tubaiste, breathnuithe agus réamhaisnéis, ullmhacht agus freagairt, agus luathrabhaidh a chur in iúl, agus díreofar ar thíortha i mbéal forbartha ina bhfuil bearnaí móra fós i gcórais réamhrabhaidh. Níl ach leath de na tíortha ar fud an domhain a bhfuil córais luathrabhaidh leordhóthanacha acu, cuideoidh na hinfheistíochtaí sin chun an bhearna seo a líonadh.

Roinntear an miondealú maoinithe i gceithre croílár:

  • Croílár 1: Eolas ar riosca tubaiste (US$374 milliún) – sonraí a bhailiú go córasach agus measúnuithe riosca a dhéanamh ar ghuaiseacha agus leochaileachtaí
  • Croílár 2: Tuairimí agus Réamhaisnéisiú (US$1.18 billiún) – seirbhísí monatóireachta guaise agus réamhrabhaidh a fhorbairt
  • Croílár 3: Ullmhacht agus freagairt ($1 billiún) – cuir le cumas freagartha náisiúnta agus pobail
  • Croílár 4: Scaipeadh agus cumarsáid (US$ 550 milliún) – faisnéis riosca a chur in iúl ionas go sroicheann sí gach duine a bhfuil gá acu léi, agus go bhfuil sé intuigthe agus inúsáidte
Figure 1. Breakdown of the budget for the Early Warnings for All initiative. Courtesy WMO.

Fíor 1. Miondealú ar bhuiséad an tionscnaimh Luathrabhaidh do Chách. Le caoinchead ó EDM.

De réir na hEagraíochta Meitéareolaíochta Domhanda (EDM), áirítear ar na comhpháirteanna riachtanacha is gá chun Luathrabhaidh do Chách a bhaint amach: tuiscint níos doimhne ar riosca thar gach scála ama; seirbhísí náisiúnta meitéareolaíochta agus hidreolaíochta níos láidre, gníomhaireachtaí bainistithe riosca tubaiste agus bearta ullmhachta éigeandála, tacaíocht airgeadais agus theicniúil inrochtana agus earnáil dhaonnúil réamh-mheasta. Tá cur chuige atá dírithe ar dhaoine agus a thugann tosaíocht do rannpháirtíocht an phobail riachtanach chun an tionscnamh Luathrabhaidh do Chách a chur i bhfeidhm go rathúil.

Figure 2: Graphical presentation of a Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS). Courtesy WMO.

Figiúr 2: Cur i láthair grafach ar Chóras Luathrabhaidh Ilghuaise (MHEWS). Le caoinchead ó EDM.

Deir Ceann Seirbhísí Aeráide Met Éireann, Keith Lambkin, atá ag freastal ar chomhdháil COP27 an tseachtain seo, “Is i gcónaí a tharla imeachtaí aimsire foircneacha agus is amhlaidh a tharlóidh i gcónaí. Tá athrú aeráide ag cur le déine roinnt de na himeachtaí seo. Trí fhios a bheith agat cad ba cheart a bheith ag súil leis, is féidir le córais luathrabhaidh agus oiriúnú aeráide maoin agus geilleagair áitiúla a chosaint agus líon mór daoine a shábháil. Tá Met Éireann, trína chuid rabhaidh aimsire chomh maith le tacaíocht don phobal um oiriúnú aeráide, ag cuidiú lena chinntiú go bhfuil Éire ullmhaithe maidir le haimsir agus aeráid i bhfianaise foircneacha aimsire amach anseo.”