Met Éireann - met.ie - The Irish Meteorological Service Online
 
met.ie - The Irish Meteorological Service Online     
The Irish Meteorological Service Online  

Friday, 23 February 2018
  
CLOUDY
4 Celsius
S Moderate 
Search:   
Print this webpage
  Baile - Ceisteanna Coitianta

 

Ceisteanna Coitianta

Ceisteanna Coitianta  

Cad iad na cineálacha gairmeacha atá ar fáil le Met Éireann?
Cé leis a rachainn i dteagmháil chun tuilleadh eolais a fháil?
Cén sórt oibre a dhéanann Meitéareolaí?
Cén sórt oibre a dhéanann Oifigeach Meitéareolaíochta?
Cad is stáisiún breathnadóireacha ann?
Cad iad na cineálacha éagsúla ionstraimí meitéareolaíochta atá ann agus cad a thomhaiseann siad?
Cad is brí leis na téarmaí aimsire go léir?
Cá bhfaighinn tuilleadh eolais ar staitisticí aimsire?
Cén difríocht atá idir aeráid agus aimsir?
Cad é an Scála Beaufort?
Cén chaoi a dtomhaistear gaoth?
Cad is féidir leat a rá liom mar gheall ar thuairiscí aimsire?
Cén chuma atá ar Chód Sionoptach?
Cén chaoi a gcoinbhéartar Fahrenheit go Celsius?
An féidir liom m’intéirneacht nó mo shocrúchán mic léinn a dhéanamh le Met Éireann?
Teastaíonn uaim sibh a chur ar an eolas faoi sholas aisteach sa spéir?
An féidir leat réamhaisnéis aimsire a scríobh dom le haghaidh timpiste gluaisteáin?
An gcuireann sibh fotha RSS de bhur réamhaisnéisí ar fáil?

Cad iad na cineálacha gairmeacha atá ar fáil le Met Éireann?
Tá dhá ghrád iontrála ag Met Éireann

1. Meitéarolaí
2. Oifigeach Meitéareolaíochta

Cáilíochtaí riachtanacha oideachais agus eile

1. Meitéarolaí:Céim aitheanta ollscoile le Céad Onóracha nó Dara Onóracha ag leibhéal maith sa Mheitéareolaíocht nó i bhFisic Mhatamaiticiúil nó sa Mhatamaitic nó cáilíocht a mheasfadh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a bheith coibhéiseach chun críocha an chomórtais. Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an soláthraí earcaíochta, measúnachta agus roghnúcháin lárnach le haghaidh seirbhísí don Státseirbhís agus ceaptar daoine sna poist seo trí chomórtas a reáchtálann an SCP. Déantar sonraí na gcomórtas sin a fhógairt sa phreas náisiúnta agus ar an raidió.

2. Oifigeach Meitéareolaíochta:Ní mór d’iarrthóirí bheith tar éis ar a laghad Grád D a fháil i gcúig ábhar (Gaeilge agus/nó Béarla san áireamh) san Ardteistiméireacht (nó i scrúdú coibhéiseach) le ar a laghad Grád C sa Mhatamaitic (Ardleibhéal) agus ar a laghad Grád D in aon cheann de na hábhair seo a leanas; Mata Fheidhmeach, Fisic, Ceimic, Fisic agus Ceimic, Eolaíocht Ghinearálta, nó cáilíocht inghlactha choibhéiseach. Tá a mhacasamhail de ghnáthaimh ann do cheapacháin na Meitéareolaithe.

Tá deiseanna ann d’ardú céime sa dá ghrád

top

Cé leis a rachainn i dteagmháil chun tuilleadh eolais a fháil?
Le haghaidh tuilleadh eolais téigh i dteagmháil  leis:
An Rúnaí,
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí,
Chapter House,
26/30 Sráid na Mainistreach Uachtarach,
Baile Átha Cliath 1,
Éire.
Íosghlao: 1890-449999
Teil + 353-1-858-7400
Fón: +353-1-8587500
Facs: +353-1-8587574
Foirm Teagmhála

top

Cén sórt oibre a dhéanann Meitéareolaí?
Baineann obair an Mheitéareolaí le measúnú agus anailís a dhéanamh ar eolas faoin aimsir. I measc na ndualgas a bhíonn ar an Meitéareolaí tá iniúchadh agus taighde ar thréithe fisiceacha na ndlíthe a rialaíonn gluaiseacht an aeir, brú, agus athruithe teochta d’fhonn a fháil amach cad a chúisíonn tosca atmaisféaracha éagsúla. I measc na ndualgas eile tá achoimriú ar shonraí aimsire d’fhonn léarscáileanna aimsire a ullmhú agus réamhaisnéis a thabhairt maidir le hathruithe ar an aimsir.

top

Cén sórt oibre a dhéanann an tOifigeach Meitéareolaíochta?
Déanann an tOifigeach Meitéareolaíochta na bundualgais theicniúla sa tSeirbhís Meitéareolaíochta. Ina measc tá breathnadóireachtaí aimsire, cúram agus cothabháil na hionstraimíochta agus na n-áiseanna cumarsáide, oibríochtaí ríomhairí agus ríomhchlárú.

top

Cad is stáisiún breathnadóireachta ann?
Tá Ceancheathrú Met Éireann lonnaithe ar Chnoc Ghlas Naíon, Baile Átha Cliath 9. Tá stáisiúin bhreathnadóíreachta sna háiteanna seo a leanas:

Seirbhísí Eitlíochta.

Stáisiúin Bhreathnadóireachta

top

Cad iad na cineálacha éagsúla ionstraimí Meitéareolaíochta atá ann agus cad a thomhaiseann siad?

Anemometer: Measures wind speed and direction Barometer: Measures atmospheric pressure Ceilometer: Measures the height of the base of a cloud layer Hygrometer: Measures the humidity of the air.
Ainéimiméadar: Tomhaiseann sé luas agus treo na gaoithe  Baraiméadar : Tomhaiseann sé brú an atmaisféar Síleáilmhéadar: Tomhaiseann sé airde bhonn an chisil scamall  Taismhéadar: Tomhaiseann sé taise an aeir.
     
Rain-gauge: Measures the amount of precipitation Sunshine Recorder: Measures the duration of sunshine. Stevenson Screen:
Méadar Báistí: Tomhaiseann sé an méid frasaíochta Taifeadán Gréine: Tomhaiseann sé fad thaitneamh na gréine. Scáthlán Stevenson: Bosca dronuilleogach adhmaid le lataí aerála ina bhfuil teirmiméadair bholgáin fhliucha agus thirime uasta agus íosta. Ar thaobh na láimhe deise tá teirmeagraf démhiotallach agus tá hidreagraf ar thaobh na láimhe clé.

top

Cad is brí leis na téarmaí aimsire seo go léir?
Frithchioclón: Réigiún den atmaisféar ina bhfuil an brú ard i gcomparáid leis na réigiúin ina thimpeall ag an leibhéal céanna.

Lagrach: Réigiún den atmaisféar in bhfuil an brú níos ísle ná na réigiúin ina thimpeall ag an leibhéal céanna. Malairt an fhrithchioclóin.

Cioclón: Droch-stoirm thrópaiceach  le brú atmaisféarach íseal ag a lár agus gaotha láidre ag séideadh ina thimpeall.

Sruth na Murascaille: Feacht d’uisce te dromchla aigéin ag sreabhadh ó Mhurascaill Mheicsiceo i dtreo iarthuaisceart na hEorpa. Tá sé ar an ngné is mó a choinníonn an geimhreadh in Éirinn cuíosach bog.   

heicteaPascal: Aonad brú, coibhéiseach le Milleabar.

Iseabar: Líne a cheanglaíonn pointí ar chomhbhrú

Isihiait: Líne a cheanglaíonn pointí leis an méid céanna frasaíochta le linn tréimhse shainithe.

Isotach: Líne a cheanglaíonn pointí ar chomhluas gaoithe

Isiteirm:  Line a cheanglaíonn pointí ar chomhtheocht aeir.

top

Cá bhfaighinn tuilleadh eolais ar staitisticí aimsire?
Téigh chuig  Recent Weather chun aimsir an lae inné a fháil agus sonraí míosúla don bhliain go dtí seo.
Téigh chuig Climate section (meán 30 bliain) dóibh seo a leanas:

  • Meánteochtaí Míosúla Aeir
  • Méanteaochtaí uasta agus íosta Aeir
  • Luasanna Gaoithe
  • Báisteach, Grian, Brú agus meáin agus foircinn chlíomeolaíochta eile.

Má tá tuilleadh eolais uait amhail tuairiscí aimsire, tuairimí na saineolaithe nó anailís shonrach, téigh i dteagmháil lenár Rannóg Aeráide agus Breathnadóireachtaí.
Féadfaidh táillí a bheith i bhfeidhm do sholáthar na nithe thuasluaite.

top

Cén difríocht atá idir aeráid agus aimsir?
Tagraíonn aeráid do thaifid fhadtéarmacha, do threochtaí agus do mheáin agus don méid a d’fhéadfá a bheith ag súil leis ó thaobh na haimsire de. Cinntear aeráid de ghnáth ach mionscrúdú a dhéanamh ar thosca aimsire thar thréimhse fhada ama. Is é atá i gceist le haimsir ná an t-eispéireas ó lá go lá – an rud atá ag tarlú i láthair na huaire.

top

Cad é an Scála Beaufort?
Chruthaigh an tAimiréal Francis Beaufort an Scála Beaufort sa bhliain 1805/06. Bealach atá ann láidreacht na gaoithe a thomhas de réir chuma na farraige (nó ar talamh, ó fhreagairt na gcrann don aimsir). BREATHNAIGH AR SCÁLA BEAUFORT

top

Cén chaoi a dtomhaistear gaoth?
Treo
Tagraítear do threo na gaoithe de réir phointí an chompáis óna bhfuil an ghaoth ag séideadh, mar shampla aduaidh, aneas, aniar aneas. Tagann gaoth anoir ón oirthear. Go minic cuirtear síos ar ghaotha de réir athrú ar threo na gaoithe. Uaireanta bíonn gaoth aduaidh ag bogadh (veering) soir. Deirtear go bhfuil gaoth ag aistriú tuathal nuair atá sí ag dul ar ais ar a threo mórthimpeall an chompáis (tuathalach). I gcás gaoth a athraíonn treo (veer) deirtear go bhfuil sí ag gluaiseacht ar deiseal. Déantar treo na gaoithe a thomhas ag baint úsáide as eite gaoithe agus is féidir an treo a thaifeadadh ar ghaothrós ach cearnóg a dhathú, a chomhfhreagraíonn don treo óna bhfuil sí ag séideadh.
Gaoth
Baintear úsáid as ainéimiméadar nó as gaothaire chun luas na gaoithe a mheas i gciliméadair nó i mílte san uair. Bogann cupáin an ainéimiméadair de réir luas na gaoithe.
Úsáidtear Scála Beaufort chun láidreacht na gaoithe a thomhas  BREATHNAIGH AR SCALA BEAUFORT
Ba chóir ionstraimí gaoithe a choinneáil in áit nach bhfuil cóngarach do bhallaí, do chlaí agus do sconsaí, mar go gcuirfeadh a leithéid isteach ar an léamh agus bheadh sé deacair treo na gaoithe a dhéanamh amach.

top

Cad is féidir leat a rá liom faoi thuairiscí aimsire?
Taifeadtar na léamha gach uair inár stáisiúin aimsire go léir. Treo agus luas na gaoithe, teochtaí bolgán fliuch agus tirim óna dtomhaistear taise, brú agus claonadh an atmaisféar, méideanna scamall agus airde na scamall, feicseanacht, aimsir láithreach nó a bhí ann le huair an chloig anuas agus aimsir a tharla le trí huaire anuas.
Déantar na léamha a chódú agus a iontráil ar an Ríomhaire Pearsanta áit a ndéantar rialú cáilíochta orthu agus déantar iad a tharchur trí mhóideim chuig Glas Naíon i mBaile Átha Cliath.

SCÁTHLÁN STEVENSON   SAMPLA DE STÁISIÚN UATHOIBRÍOCH AIMSIRE (SUA)
Stevensons Screen   TYPICAL AUTOMATIC WEATHER STATION

top


Cén chaoi a gcoinbhéartar Fahrenheit go Celsius?
Celsius / Fahrenheit Converter
Iontráil uimhir sa bhosca agus cliceáil ar an gcnaipe

C: F:

top


An féidir liom m’intéirneacht nó mo shocrúchán mic léinn a dhéanamh le Met Éireann?
Is oth linn a rá nach féidir linn glacadh le haon mhic léinn faoi láthair ar shocrúcháin oibre. Tá eolas anseo faoi ghairmeacha le Met Éireann, ach nílimid ag earcú faoi láthair.

Teastaíonn uaim sibh a chur ar an eolas faoi sholas aisteach sa spéir?
Téigh i dteagmháil le ceachtar den dá dhream seo a leanas: Dunsink ObservatoryAstronomy Ireland

An féidir leat réamhaisnéis aimsire a scríobh dom le haghaidh timpiste gluaisteáin?
Caithfidh duine dár meitéareolaithe inár n-oifig Fiosruithe Clíomeolaíochta tuairisc dhlíthiúil nó éileamh árachais nó a leithéid chéanna a scríobh. Is féidir sampla de thuairisc mar seo a fheiceáil anseo agus tá liosta dár dtáillí don tseirbhís seo ar fáil anseo.

An gcuireann sibh fotha RSS de bhur réamhaisnéisí ar fáil?
Ní sholáthraímid seo faoi láthair ach tá súil againn é a bheith ar fáil amach anseo.

 


 
MET ÉIREANN, Glasnevin Hill, Dublin 9, Ireland Tel: +353-1-8064200 Fax: +353-1-8064247

© The material on this site is Met Éireann copyright. The name Met Éireann and the Met Éireann logo are registered trademarks. Copyright Notice.
Times indicated in forecasts and reports may be local or UTC.
twitter World Weather Services


Site Design and Development by FUSIO